FAQ
JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA UDT W JĘZYKU ANGIELSKIM

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT oferuje certyfikację osób w dziecinie napełniania zbiorników ciśnieniowych przenośnych oraz obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Dokument, który otrzymują klienci, to certyfikat zawierający wyjaśnienia również w języku angielskim.

W celu otrzymania certyfikatu należy zgłosić się do oddziału UDT, który pierwotnie wydał zaświadczenie kwalifikacyjne i złożyć wniosek o certyfikację z odpowiednimi załącznikami, tj. z kopią zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz dowodem wykonywania pracy, jeśli od daty wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Dowód wykonywania pracy powinien być w formie oświadczenia (potwierdzonego przez pracodawcę kandydata ubiegającego się o certyfikację), poświadczającego, iż kandydat przepracował co najmniej 3 miesiące zgodnie z zakresem posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o certyfikację.

Koszt uzyskania certyfikatu to 184,43 zł + 23% VAT. Certyfikat jest ważny do daty ważności posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego

JAK UZYSKAĆ ŚWIADECTWO IMBiGS W JĘZYKU ANGIELSKIM

Świadectwo w języku angielskim

Świadectwo o pozytywnym wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora wystawione przez Instytut wydawane jest także na pisemny wniosek Operatora w_języku angielskim.

W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim należy:

wypełnić Wniosek o wydanie Świadectwa w języku angielskim – ze wskazaniem na jakie ___uprawnienie ma zostać wydane Świadectwo (doc),
Wnieść opłatę za wydanie Świadectwa w języku angielskim, która w 2019 r. wynosi 123,00 PLN ___(w tym 23% VAT) i jest dokonywana przez zainteresowanego na rachunek bankowy Instytutu:

___ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

przesłać wypełniony Wniosek o wydanie Świadectwa wraz z potwierdzeniem dokonania ___zapłaty_na_adres:

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Świadectwo w języku angielskim wysłane zostanie na adres podany we Wniosku.

UZNANIE UPRAWNIEŃ Z INNEGO KRAJU PRZEZ IMBiGS

akres upoważnień Instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z_rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz._U. z 2019 r., poz. 1720), upoważniony jest do uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w:

– innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,
– państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
– Konfederacji Szwajcarskiej,

w zakresie:

– uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
_ w Rzeczpospolitej Polskiej, zobacz >>
– usługi transgranicznej. zobacz >>

Wszystkie te kraje obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z dnia  30.09.2005 r., z późn. zm). Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 15 stycznia 2016 r., poz. 65).

Lista zawodów regulowanych dla których kwalifikacje uznaje Instytut:

1. operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
2. operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu,
__elementów betonowych i kamiennych i pokrewnych,
3. monter rusztowań.

Korespondencję w sprawie należy kierować na adres:

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA W INNYM JĘZYKU

AAAA

AAAA

JAK SZYBKO UZYSKAĆ UPRAWNIENIA NA I KLASĘ MASZYN

UWAGA!

Jak należy rozumieć obowiązujące przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania na III i I klasę maszyny

Obecne przepisy pozwalają na uzyskanie uprawnień na pierwszą klasę maszyny z pominięciem konieczności uzyskania uprzednio uprawnień na trzecią klasę . W tym celu należy jednocześnie ukończyć szkolenie na klasę trzecią oraz klasę  pierwszą po czym przystąpić do egzaminu na dwa sposoby:

  • przystąpić do egzaminu na klasę trzecią i uzyskać wpis w książeczkę operatora klasy trzeciej,
    a w innym terminie przystąpić do egzaminu na klasę pierwszą uzyskując tym samym wpis do książeczki operatora klasy pierwszej . Ten sposób jest bezpieczniejszy lecz droższy ponieważ    należy doliczyć dwie opłaty egzaminacyjne  ( dwa x 250 zł ).
     
  • przystąpić do egzaminu na klasę pierwszą ( otrzymujesz wtedy zestaw pytań z klasy trzeciej oraz klasy pierwszej ) i uzyskać wpis w książeczce operatora klasy pierwszej . Jest to sposób szybszy lecz mniej bezpieczny z uwagi na to , że negatywny wynik tego egzaminu na klasę pierwszą lub trzecią spowoduje nie otrzymanie uprawnień na żadną z klas. Opłata egzaminacyjna jest tylko jedna i w obecnej chwili wynosi 250 zł .