Certyfikat Kompetencji Zawodowych
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA1200 PLN 1150 PLN

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Cena kursu: 1150,00 zł

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego następujące dokumenty:

wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł)
W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).
SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ PO ZEBRANIU GRUPY


Zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych
Zakres zagadnień objętych egzaminem określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

Prawo cywilnew odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osóbznać rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;
umieć negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu;
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia
w dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną;
znać uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);
w odniesieniu do transportu drogowego osób:być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.
Prawo handlowew odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znać ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa;
posiadać odpowiednią wiedzę o różnych formach spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.
Prawo socjalnew odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);
obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;
przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych wprzedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);
przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, wszczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów; oraz
przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Prawo podatkowew odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;
podatku od pojazdów silnikowych;
podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;
podatku dochodowego.
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwaw odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:znać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności;
znać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty
i obowiązki;
wiedzieć, czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje;
być w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat;
być w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych;
być w stanie opracować budżet;
znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz być w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę;
być w stanie sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.;
znać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.;
znać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki;
znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczybyć w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie;
znać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz –
w odpowiednich przypadkach – ich status;
w odniesieniu do transportu drogowego osóbumieć stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób;
umieć stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.
Dostęp do rynkuw odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium
i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;
przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;
dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane
z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy
i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku
i logistyki;
formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki
i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi;
w odniesieniu do transportu drogowego osób:przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób;
przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz być
w stanie sporządzać plany transportowe.
Normy techniczne i techniczne aspekty działalnościw odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków;
być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;
znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów;
wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin;
być w stanie sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia.
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:znać różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz być w stanie wprowadzać procedury i wydawać polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.);
znać różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego;
być w stanie realizować procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE irozporządzenia (WE) nr 1013/2006
być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);
być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów
o transporcie żywych zwierząt.
Bezpieczeństwo drogowew odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.);
być w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.);
być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;
być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;
być w stanie realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki;
w odniesieniu do transportu drogowego osób:posiadać podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

 

Uprzejmie informujemy że osoby zapisujące się na szkolenie w celu dokonania rezerwacji proszone są o dokonanie wpłaty 50 % wymaganej kwoty za szkolenie w przeciągu trzech dni od zgłoszenia na szkolenie. Pozostałą kwotę należy uiścić 5 dni przed rozpoczęciem się szkolenia. Osoby zgłaszające się na szkolenie na mniej niż pięć dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia proszone są o dokonanie całości wymaganej kwoty.

Osoby które zgłoszą swój udział w szkoleniu i nie dokonają wpłaty 50 % wymaganej kwoty w przeciągu trzech dni będą wykreślane z listu uczestników szkolenia.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego winna posiadać CKZ.

 

Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych

międzynarodowy i krajowy transport drogowy osób,
międzynarodowy i krajowy transport drogowy rzeczy
Osoby objęte certyfikacją

Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem
Do takich osób należy:

ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczna)
Kto nie musi uzyskiwać certyfikatu?

Przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transportu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w nie zarobkowym przewozie drogowym osób,
o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz nie zarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego,
taksówkarze
Przebieg postępowania certyfikacyjnego:

W przypadku przerwania procesu certyfikacji z przyczyn innych niż nie zdany egzamin, opłata za certyfikacje nie podlega zwrotowi.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Wnioskujący może do niego przystąpić ponownie. Ilość prób jest nieograniczona. Za każdy egzamin pobierana jest osobna opłata.
W przypadku decyzji pozytywnej Wnioskującemu przesyłany jest certyfikat i podpisana umowa nadzoru nad wydanym certyfikatem.
Certyfikat wydawany jest bezterminowo.

CENNIK EGZAMINÓW W ITS

MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY RZECZY I OSÓB 800 zł (500 zł – egzamin, 300 zł – wydanie certyfikatu

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych