Kurs Detektywistyczny
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA800 PLN

Kurs detektywistyczny prowadzony według nowych obowiązujących zasad na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Szkolenie trwa łącznie 50 godzin zajęć edukacyjnych podzielonych na trzy zjazdy weekendowe ( sobota + niedziela ).

 Program zawiera między innymi :

 

ochrona danych osobowych
ochrona informacji niejawnych
przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa
przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 

Cena szkolenia: 800 zł/osoba 
Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe.

WAŻNE  : Decydując się na szkolenie proszę pamiętać że do ceny kursu należy doliczyć opłatę w kwocie 1971,33 zł + 10 zł za wydanie licencji przez KSP lub KWP Policji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji detektywa
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji detektywa – podstawa prawna art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 273) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020 ze zm.)

Uwaga! Osoba składająca wniosek o wydanie licencji obowiązana jest okazać do wglądu oryginały składanych dokumentów

Wniosek o wydanie licencji detektywa

Druk wniosku do pobrania

Do wniosku dołącza się:

 

 Kopie stron dowodu osobistego
albo
dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia
 Kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych
Dwie fotografie
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
albo
decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa
Zaświadczenie o niekaralności
 Pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa dotyczące:
pełnej zdolności do czynności prawnych
 braku toczących się przeciwko niej postępowań o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie zaistnienia rozwiązania w trybie dyscyplinarnym stosunku pracy z takimi instytucjami jak: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, wojsko, prokuratura, sąd lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat.
Oświadczenie można wypełnić również podczas składania wniosku, w obecności pracownika Komendy Stołecznej Policji – przyjmującego dokument

Druk oświadczenia do pobrania

 Opłatę skarbową w wysokości 10 zł tytułem: „za wydanie decyzji w sprawie licencji detektywa”. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43,
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
– zgodnie z cz. I. pkt 53 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)
 

Opłata za wydanie licencji

Opłata za wydanie licencji detektywa określona została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557) i wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. O wysokości tej opłaty jest każdorazowo informowana osoba, której wydano decyzję administracyjną.

Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20 % kwoty, o której mowa powyżej.

Tryb wydawania licencji

Osoba, której przyznano licencję detektywa, odbiera ją osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna. Tryb wydawania licencji detektywa określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 181, poz.1879).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uzyskaniem licencji detektywa poradą służyć będą Państwu pracownicy Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia I Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

    1.      (22) 60-358-75

2.      (22) 60-367-26

3.      (22) 60-358-84

4.      (22) 60-358-78

5.      (22) 60-358-71

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych