Rekonwersja
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENAZA DARMO !!! PLN

Rekonwersja kadr to całokształt działań podejmowanych wobec:

żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,

małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Akty prawne normujące działalność rekonwersyjną weterani:

Ustawa  z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 330 j.t.). 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1622).
Pomoc rekonwersyjna z zakresu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych lub pośrednictwa pracy przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, natomiast z zakresu przekwalifikowania w ciągu 2 lat przed odejściem z wojska oraz 2 lata po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.  Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 113 poz. 745) wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się:

koszty przekwalifikowania zawodowego,
przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki,
zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.
 Koszty przekwalifikowania zawodowego wynoszą:

po 4 latach służby wojskowej – 100%  (2737,50 zł)
po 9 latach służby wojskowej – 200% (5475 zł)
po 15 latach służby wojskowej – 300% (8212,50 zł)
Małżonkom oraz dzieciom jak również byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku lub choroby powstałej w związku ze służbą wojskową pokrywa się koszty w wysokości 300% określonego limitu (tj. 8212,50 zł).

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego wszelkie koszty podlegają zwrotowi.

Z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo korzystać mogą:

żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy zawodowych którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.    

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych